• Літературне читання збірник ПКР ДПА 2017 4 клас Науменко В.О., Генеза

Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (лист ІМЗО від 09.09.2016 № 2.1/12-Г-709)

Відповідає оновленій навчальній програмі для 1-4 класів 2016 року та новим Орієнтовним вимогам до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затвердженим наказом МОН України від 19.08.2016 № 1009

Пояснювальна записка

Відповідно до «Орієнтовних вимог до контролю та оціню­вання навчальних досягнень учнів початкової школи» (Додаток до Наказу МОН України від 19.08.2016 № 1009) пропонуються зразки комбінованих контрольних робіт для підготовки та прове­дення державної підсумкової атестації з літературного читання. Кожна робота спрямована на перевірку навички читання мовчки (спосіб читання, темп, розуміння прочитаного), умінь працювати з текстом, висловлювати власну думку за змістом прочитаного і складається з тексту, тестових завдань до нього та творчого за­вдання. Тексти дібрано з урахуванням жанрової різноманітності, доступності для сприймання, мають обсяг 330-390 слів. Тести включають завдання до тексту двох типів: два завдання закри­того типу з вибором однієї правильної відповіді серед трьох запропонованих варіантів, два завдання відкритого типу з ко­роткою письмовою відповіддю та на встановлення послідовності подій у творі або відповідності між персонажами та їхніми вчин­ками, рисами характеру, інформацією про них і т. ін.

Оцінювання. Під час оцінювання навички читання врахову­ються спосіб читання, темп і розуміння прочитаного.

Спосіб читання мовчки оцінюється 1 балом за наявністю/ відсутністю артикуляції під час читання.

Темп читання максимально оцінюється 3 балами. Учитель враховує обсяг тексту, який учень встиг прочитати за 3 хв: по­вністю (3 бали), не менше ніж 2/3 (2 бали), не менше ніж по­ловину (1 бал), менше за половину (0 балів). Оцінюючи темп читання, радимо орієнтуватися на позначки: ( - половина від нижньої межі в 330 слів, (( - 2/3 від 330 слів та ((( - рівно 330 слів. Тоді учні матимуть рівні умови у випадках, коли обсяг тексту для читання перевищує 330 слів.

За правильно виконане тестове завдання закритого типу виставляється 1 бал, за завдання відкритого типу з короткою письмовою відповіддю, на встановлення відповідності або по­слідовності - по 2 бали за кожне (за неточну чи неповну від­повідь - по 1 балу), творче завдання з письмовою відповіддю (4-5 речень) оцінюється 2 балами за такими критеріями: учень логічно, повно та послідовно висловлює думку, обґрунтовує її, дає свою оцінку вчинкам героїв, описаним подіям чи змісту всього твору. При цьому граматичні помилки не впливають на кількість балів.

Максимальна оцінка - 12 балів.

Також в наший крамниці Ви маєте можливість придбати збірник завдань для підготвки до ПКР ДПА 2017 з української мови та математики видавнитва Генеза. На гуртові замовлення ви отримаєте знижку.

Літературне читання збірник ПКР ДПА 2017 4 клас Науменко В.О., Генеза

  • 26.25 грн