• Математика збірник ПКР ДПА 2017 4 клас Пархоменко Н.Є., Генеза

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІМЗО від 09.09.2016 № 2.1 12-Г-709)

Відповідає оновленій навчальній програмі для 1-4 класів 2016 року та новим Орієнтовним вимогам до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затвердженим наказом МОН України від 19.08.2016 Л« 1009

Київ «Генеза» 2016

ISBN 978-966-11-0773-0.

Пропоновані контрольні роботи призначено для підготовки до підсумкової перевірки навчальних досягнень учнів 4 класу з математики.

У посібнику вміщено 12 контрольних робіт у двох рівноцін­них варіантах кожна, що надає педагогові можливість вибору як різновиду, так і варіанта контрольної роботи спочатку для підготовки, а потім і для проведення підсумкової перевірки.

Пояснювальна записка для вчителя

У посібнику подано орієнтовні підсумкові контрольні роботи для перевірки рівня сформованості в четвертокласників предметної мате­матичної компетентності відповідно до таких змістових компонентів навчального матеріалу: числа, дії з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності; просторові відношення, геометричні фі­гури; задачі; робота з даними. Зміст завдань відповідає оновленій у 2016 році навчальній програмі з математики для 1-4 класів та Орі­єнтовним вимогам до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затвердженим наказом МОН України від 19.08.2016 р. № 1009. їх практична зорієнтованість дозволить визна­чити здатність дитини застосовувати вивчений матеріал у життєвих ситуаціях.

Контрольні роботи структуровано відповідно до комбінацій, запро­понованих в Орієнтовних вимогах до контролю та оцінювання на­вчальних досягнень учнів початкової школи. Кожна робота охоплює усі змістові лінії навчальної програми та представлена у двох рівно­цінних варіантах, які містять завдання різних рівнів складності.

Відповідно до Орієнтовних вимог тестові контрольні роботи № 1—7 оцінюють таким чином: правильне виконання кожного тестового завдання закритого типу оцінюється 1 балом; завдання на вста­новлення відповідності й послідовності, а також відкрите завдан­ня — 2 балами (якщо таке завдання виконано частково, то оцінюєть­ся 1 балом), правильно розв'язана задача — 3 балами (якщо хід розв'язування задачі неправильний, учень не отримує жодного бала, якщо неправильним є вибір останньої дії — 2 бали, якщо неправиль­ним є вибір однієї дії (другої або третьої) та/або є помилка в обчислен­ні — 1 бал; за помилки в обчисленнях при дотриманні ходу розв'язання задачі знімається 1 бал).

Комбіновані контрольні роботи № 8-12 оцінюють з урахуванням кількості математичних операцій, необхідних для виконання кожного окремого завдання. Комбінування завдань у роботах різне, тому здій­снювати оцінювання пропонується за таблицею:

Максимальна кількість балів за виконання завдань контрольних робіт

 

завдання № роботи ........................... ——

1

2

3

4

5

6

Усього балів

№ 8

3

2

1

3

2

1

12

№ 9

1

4

1

1

3

2

12

№ 10

3

1

1

3

2

2

12

№ 11

1

3

3

1

2

2

12

№ 12

1

3

2

1

3

2

12

 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧНЯ

1.  Перед виконанням кожного завдання уважно його прочитай. Якщо якесь завдання тобі незрозуміле, про­пусти його й переходь до наступного.

2. У завданнях, які містять варіанти відповідей, ви­бери правильну й обведи букву, яка стоїть біля цієї відповіді.

3. У завданнях на встановлення відповідності з'єднай ліву частину з правою за допомогою ліній.

4. У завданнях на встановлення послідовності про­нумеруй по порядку рядки (пункти плану розв'язання задачі, вирази тощо), ставлячи в клітинках відповідні цифри.

5. Усі інші завдання виконуй так, як зазначено в їх формулюванні.

6 Після виконання роботи уважно перевір її.

Бажаємо тобі успіху!

Математика збірник ПКР ДПА 2017 4 клас Пархоменко Н.Є., Генеза

  • 26.25 грн