• Українська мова збірник диктантів 9 клас ДПА 2017 Авраменко О.М., Грамота
Посібник укладено згідно з вимогами чинної навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
Видання призначено для тренувальних і контрольних робіт.
Збірник містить 70 диктантів, які подано відповідно до різних рівнів складності.
Тексти для диктантів, що подані в збірнику, дібрані з класичної та сучасної української літератури, історії іі фольклору. Вони призначені для оцінювання правописних умінь учнів (орфографічних і пунктуаційних), передбачають стимулювання та розвиток думки старшокласників, поглиблення знань з української мови.
Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів, викладачів, абітурієнтів.

ВСТУП

Методика проведення диктанту

Методика проведення диктанту є традиційною.

Вид роботи й назву тексту потрібно записати на дошці. Спо­чатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояс­нень щодо його змісту, правописних особливостей і тлумачення значень використаних у ньому слів (з огляду на те, що тексти адаптовано для навчальних потреб, у них майже відсутня так звана авторська пунктуація, немає діалектизмів, застарілих слів, складної зі значеннєвого погляду, а тому малозрозумілої для уч­нів лексики тощо). Учитель може давати тільки коментарі фор­мального характеру, як-от: розміщення заголовка, запис автора чи джерела тексту та ін. (хоча записувати автора тексту немає необхідності й робити це не обов'язково). Як виняток учитель може пояснити написання слова в тому разі, коли контекст не до кінця з'ясовує його написання (наприклад, Українське радіо в тексті № 69 «Українському радіо — 90 років!»).

Після прочитання всього тексту вчитель читає перше речен­ня повністю, а учні тільки уважно слухають його. Далі це саме речення диктується для запису частинами, причому кожна час­тина, як правило, читається тільки один раз (частиною в цьому випадку треба вважати словосполучення з двох-п'яти слів або частину складного речення приблизно з тією ж кількістю слів). Учитель може повторно прочитати частину речення, якщо вона велика за обсягом, у ній змінено нормативний порядок слів або під дією певних зовнішніх чинників учні недочули якогось сло­ва або словосполучення. Після того як учні запишуть усе речен­ня, його треба прочитати повністю повторно, щоб вони мали змогу перевірити записане.

У такий спосіб диктується кожне речення тексту. Учитель обо­в'язково вказує місце поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту він читає його ще раз від початку до кінця, роблячи паузи між реченнями, дещо триваліші від звичайних, і надаючи змогу учням ретельно перевірити написане й усунути можливі помилки. Текст треба диктувати виразно, відповідно до норм літературної мови,

З

з правильним наголошуванням слів та інтонуванням звукового по­току, у такому темпі, щоб учні встигали вільно його записувати.

Після повторного читання всього тексту учні здають диктанти вчителеві. Часу для додаткової перевірки надавати не потрібно: сумніви щодо правописного оформлення роботи учні повинні вирішувати в процесі написання.

Обсяг текстів для диктанту та час написання роботи

Обсяг текстів для контрольних диктантів чітко визначено чин­ною програмою з української мови: у 9 класі це має бути текст на 140-160 слів (на перший показник треба орієнтуватися на початку навчального року, на другий — наприкінці). Для написання конт­рольного диктанту відводиться 30-35 хвилин.

Для написання тренувальних і контрольних диктантів учи­тель може скоротити текст на 10-15 слів, але без шкоди його змістовій єдності.

Нормативи оцінювання диктанту

Під час написання диктанту учням не дозволяється викорис­товувати допоміжні джерела (довідники, словники й іншу літе­ратуру та технічні засоби).

Бали

Кількість помилок

1

15-16 і більше

2

13-14

3

11-12

4

9-10

5

7-8

6

5-6

7

4

8

3

9

1+1 (негруба) — 2

10

1

11

1 (негруба)

12

-

 

 

 

Українська мова збірник диктантів 9 клас ДПА 2017 Авраменко О.М., Грамота

  • 44.63 грн