• Географія комплексне видання ЗНО 2017 Стадник О.Г., Літера
Посібник містить виклад основних навчальних тем із географії, передбачених програмою зовнішнього незалежного оцінювання, типові тестові завдання після кожної теми та узагальнюючі тести за матеріалами розділів.
    Посібник допоможе систематизувати й поглибити знання з навчальних курсів географії, потренуватися у виконанні завдань, розроблених на зразок тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання.
    Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів географії.

Географія — одна з найдавніших наук, яка спершу мала описовий характер. Тому ще в III ст. до н. е. давньогрецький учений Ерастифон Кіренський запропонував її назву — географія. Це слово складається з двох давньогрецьких коренів: «reo» — земля та «графос» — пишу, : «землеопис».

У стародавні часи, коли люди знали лише невелику частину планети, головною метою географії було відкривати й освоювати нові землі. відповідаючи на запитання «де?», «що?». Сьогодні на Землі майже не залишилося не досліджених людиною місць. Тому завдання географії змінилися, і зараз вона відповідає на запитання «як?»,  «чому?».

Географія — наука, що вивчає природу Землі, людей, які її населяють, і їхню господарську діяльність. Об'єктом її вичення є географічна (ландшафтна) оболонка. Це частина Землі, де стикаються і взаємодіють верхня тверда (літосфера) оболонка нашої планети, ії повітряна (атмосфера) й водна (гідросфера) оболонки, а також оболонка, у якій зосереджене життя (біосфера). Відповідно за предмет  вивчення беруться компоненти географічної оболонки (вода, повітря, рослинний і тваринний світ), певні природні комплекси. Система географічних наук охоплює чотири гркпи: 1) природничі, або фізико-географічні; 2)суспільно-географічні — історія географії, економіка та економічна географія: 3) картографічні 4) об'єднані географічні дисципліни —  краєзнавство тощо. Деякі з перелічених географічних дисциплін входять частково до систем інших наук (біологічних, гео­логічних, соціально-економічних та ін.), оскіль­ки між окремими науками не існує чітких меж.

Фізична географія вивчає природу Землі, процеси і явища, які відбуваються на планеті. Її можна розглядати як групу наук, серед яких — землезнавство, метеорологія, геомор­фологія, кліматологія.

Соціально-економічна географія вивчає насе­лення Землі та його господарську діяльність. Її предметом є особливості й закономірності про­сторової (територіальної) організації суспільства як частини географічної оболонки Землі.

Сучасна соціально-економічна географія — це група наук, яка складається з географії населення, промисловості, сільського госпо­дарства, транспорту, сфери послуг, культури, політичної географії.

Картографії відведено особливе й почесне місце в системі географічних наук. Картогра­фи складають плани місцевості, топографічні, навчальні й інші карти, досліджують методи їхнього використання.


У межах географічної оболонки відбувають­ся процеси, які стосуються всіх форм руху. Цим визначається унікальне місце географії в систе­мі наук. Географія є комплексною наукою, що поєднує природознавство і суспільствознавство. Вона взаємодіє, з одного боку, з такими наука­ми, як фізика, хімія, біологія, а з другого — з на­уками, які вивчають суспільство (історія, еконо­міка. політологія, геополітика, етнографія).

 

 

Географія комплексне видання ЗНО 2017 Стадник О.Г., Літера

  • 124.69 грн